مجموعه ای شنیدنی از تعدادی ضرب المثل| ویکی پدیا فارسی

مجموعه ای شنیدنی از تعدادی ضرب المثل

مجموعه ای شنیدنی از تعدادی ضرب المثل

ضرب المثل

۳۹٫ارزو بر جوانان عیب نیست

۴۰٫ابی که ابرو ببرد در گلو مریز

۴۱٫اگر عذر است این نیز بس است.

۴۲٫اگر گل نیستی خار هم مباش

۴۳٫اگر مار زاید زن باردار/به از ادمیزاده ی دیوسار

۴۴٫اگر میهمان یکی باشه صاحبخانه برایش گاو می کشد.

۴۵٫اگر نخوردیم نان گندم /دیده ایم در دست مردم

۴۶٫انگور رسیده نصیب شغال میشود.

۴۷٫اول چاه را بکن بعد منار را به دزد

۴۸٫اول بچش بعد بگو بی نمک است.

۴۹٫این دم شیر است به بازی مگیر.

۵۰٫در عیب نظر نکن / که بی عیب خداست

۵۱٫در عمل کوش و هر چه خواهی پوش

۵۲٫دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را

۵۳٫دروغ گو کم حافظه است.

۵۴٫دزد همیشه گرسنه است.

۵۵٫عروسی نرفته ای / اما پای بام که رفته ای

۵۶٫اگر می خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

۵۷٫دنیایش مثل عاقبت یزید است.

ضرب المثل